Daba ārstē

 • Autors
  Dr. D. R. Gala, Dr. Dhirens Gala, Dr. Sandžejs Gala (Indija)
 • ISBN
  978-9984-828-61-9
 • Izdevniecība
  Turība Biznesa Augstskola SIA
 • Gads
  2012
 • Lappuses
  192
 • Iesējuma veids
  Mīkstie vāki (140mm x 210mm)
Lasītāju vērtējums:
Ekspertu vērtējums:
Cena: € 9,09 Reģistrējoties: € 8,18

Pirkt

Vai tu guli mierīgi? Vai jūties mundrs un enerģisks visas dienas garumā? Vai tavas acis mirdz? Vai tev ir sirsnīgas attiecības ar ģimenes locekļiem? Vai par darbu domā ar entuziasmu? Vai tev ir laba apetīte? Vai tavs vēders iziet regulāri katru dienu? Vai ziemā spēj noturēties pretī vīrusiem? Vai zini veselības saglabāšanas pamatlikumus? Ja uz kaut dažiem no šiem jautājumiem nākas atbildēt ar „nē”, tad ir laiks padomāt par savu veselību un šī grāmata tev ļoti noderēs!

Šķiet, ar­vien vai­rāk cil­vē­ku zau­dē ti­cī­bu tra­di­ci­onā­ la­jām te­ra­pei­tis­ka­jām sis­tē­mām. Mūs­die­nās ar­vien lie­lāks ļau­žu skaits sāk iz­tu­rē­ties skep­tis­ki pret vi­sā­da vei­da me­di­ka­men­tiem un pie­vēr­šas ār­stē­ša­nai ar da­bis­ka­jiem līdzek­ļiem, uz­ska­tot tos par ide­ālu al­ter­na­tī­vu pa­ten­tē­tu zā­ļu un mik­stū­ru lie­to­ša­nai. Nav ne ma­zā­ko šau­bu, ja la­sī­tājs iz­stu­dēs, sa­pra­tīs un lie­tos grā­ma­tā ap­rak­stī­tās me­to­des, viņš spēs at­brī­vo­ties no sli­mī­bu ris­ka un ie­gūs ne­vai­no­ja­mu ve­se­lī­bu. Ap­gu­vis da­bis­kās ār­stē­ša­nās me­to­des, viņš ne ti­kai spēs pats se­vi ār­stēt un iz­vai­rī­ties no sli­mī­bām, bet pa­lī­dzēs arī sa­viem mī­ļa­jiem.


Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji

Pirktākais kategorijā