Daba ārstē

8,18

Autors: Dr. D. R. Gala, Dr. Dhirens Gala, Dr. Sandžejs Gala (Indija)
Izdevniecība: Turība Biznesa Augstskola SIA
Gads: 2012
Lappuses: 192
Vāki: mīkstie vāki

Kategorijas:
Svītru kods: 9789984828619

Apraksts

Vai tu guli mierīgi? Vai jūties mundrs un enerģisks visas dienas garumā? Vai tavas acis mirdz? Vai tev ir sirsnīgas sekss-un-attiecibas ar ģimenes locekļiem? Vai par darbu domā ar entuziasmu? Vai tev ir laba apetīte? Vai tavs vēders iziet regulāri katru dienu? Vai ziemā spēj noturēties pretī vīrusiem? Vai zini veselības saglabāšanas pamatlikumus? Ja uz kaut dažiem no šiem jautājumiem nākas atbildēt ar „nē”, tad ir laiks padomāt par savu veselību un šī grāmata tev ļoti noderēs!

Šķiet, ar­vien vai­rāk cil­vē­ku zau­dē ti­cī­bu tra­di­ci­onā­ la­jām te­ra­pei­tis­ka­jām sis­tē­mām. Mūs­die­nās ar­vien lie­lāks ļau­žu skaits sāk iz­tu­rē­ties skep­tis­ki pret vi­sā­da vei­da me­di­ka­men­tiem un pie­vēr­šas ār­stē­ša­nai ar da­bis­ka­jiem līdzek­ļiem, uz­ska­tot tos par ide­ālu al­ter­na­tī­vu pa­ten­tē­tu zā­ļu un mik­stū­ru lie­to­ša­nai. Nav ne ma­zā­ko šau­bu, ja la­sī­tājs iz­stu­dēs, sa­pra­tīs un lie­tos grā­ma­tā ap­rak­stī­tās me­to­des, viņš spēs at­brī­vo­ties no sli­mī­bu ris­ka un ie­gūs ne­vai­no­ja­mu ve­se­lī­bu. Ap­gu­vis da­bis­kās ār­stē­ša­nās me­to­des, viņš ne ti­kai spēs pats se­vi ār­stēt un iz­vai­rī­ties no sli­mī­bām, bet pa­lī­dzēs arī sa­viem mī­ļa­jiem.

Papildu informācija

Svars300 g
Dimensijas14 × 21 cm