Kas? Kur? Kāda? Mūsdienu mediju auditorija

8,53

Autors: Anda Rožukalne
Izdevniecība: Turība Biznesa Augstskola SIA
Gads: 2011
Lappuses: 352
Vāki: cietie vāki

Kategorija:
Svītru kods: 9789984828565

Apraksts

“Masu mediji ir tik aizraujoši, ka es brīnos, kāpēc latviešu valodā ir tikai dažas tiem veltītas grāmatas? Turklāt ir ļoti piemērots laiks, lai pievērstu uzmanību mediju auditorijai – vienīgajai, kuras dēļ vērts strādāt mediju jomā. Auditorijas neparedzamā uzvedība piepilda mediju un reklāmas biznesu ar jaunatklājumiem un radošām veiksmēm, tieši auditorija rada mediju elkus un šarmanti aizmirst reiz dievinātās zvaigznes. Tas ir tik interesanti, ka reiz atrastās skaidrās atbildes ātri vien pārvēršas jaunos jautājumos.” A. Rožukalne.

21.gad­sim­ta sā­ku­mu rak­stu­ro ra­di­kā­las pār­mai­ņas ma­su ko­mu­ni­kā­ci­jā. Ag­rāk ne­pa­zīs­ta­mi, uni­kā­li fe­no­me­ni vē­ro­ja­mi me­di­ju un to audi­to­ri­jas at­tie­cī­bās. Šīs iz­mai­ņas pār­vei­do plaš­sa­zi­ņas lī­dzek­ļu sa­tu­ru, ie­tek­mē so­ci­ālos pro­ce­sus un liek mai­nīt žur­nā­lis­ti­kas, rek­lā­mas, sa­bied­ris­ko at­tie­cī­bu pro­fe­si­onā­ļu dar­bī­bas pie­ejas.

Mo­no­grā­fi­jā ap­ko­po­tas te­orē­tis­kās un da­žā­dos zi­nāt­nis­kos pē­tī­ju­mos fik­sē­tās at­zi­ņas par me­di­ju audi­to­ri­ju, spe­ci­fis­kām audi­to­ri­jas gru­pām, me­di­ju lie­to­ju­ma un me­di­ju so­ci­ālās ie­tek­mes as­pek­tiem. Vai­rā­kas no­da­ļas vel­tī­tas audi­to­ri­jas pē­tī­ju­mu ti­po­lo­ģi­jai un me­di­ju lie­to­ju­ma un ap­mie­ri­nā­ju­ma te­ori­jas iz­vēr­tē­ju­mam. Ap­ko­po­jot grā­ma­tai pa­re­dzē­to in­for­mā­ci­ju, līdz­ās te­orē­tis­kiem da­tiem un dis­ku­si­jām par da­žā­diem me­di­ju audi­to­ri­jas te­orē­tis­ka­jiem un prak­tis­ka­jiem as­pek­tiem, pie­vie­no­ta ak­tu­ālā­kā in­for­mā­ci­ja par Lat­vi­jas me­di­ju audi­to­ri­ju.

Tā kā žur­nā­liem ir ļo­ti no­zī­mī­ga lo­ma Lat­vi­jas in­for­mā­ci­jas vi­dē, iz­de­vu­mā ap­ko­po­ta in­for­mā­ci­ja par žur­nā­lu at­tīs­tī­bu Lat­vi­jā 20. gs. bei­gās un 21. gs. sā­ku­mā – par žur­nā­lu for­mā­tiem, no­zī­mī­gā­ko žur­nā­lu īpaš­nie­kiem, iz­pla­tī­ša­nas un mār­ke­tin­ga mo­de­ļiem. Grā­ma­tas mu­gur­kau­lu vei­do ori­ģi­nāls ie­tek­mī­gā­ko Lat­vi­jā iz­nā­ko­šu žur­nā­lu audi­to­ri­jas pē­tī­jums. Ta­jā ie­gū­tie da­ti sa­lī­dzi­nā­ti ar žur­nā­lu re­dak­to­ru iz­prat­nes ana­lī­zi, vi­ņu at­tiek­smi pret sa­viem la­sī­tā­jiem un re­dak­to­ru dar­ba pri­ori­tā­tēm, kas at­klāj pro­fe­si­onā­lās pie­ejas, ne­at­ka­rī­bas un at­bil­dī­gu­ma lī­me­ni žur­nā­lu iz­dev­nie­cī­bu re­dak­ci­jās.

Papildu informācija

Svars500 g
Dimensijas15.5 × 21.5 cm