Krimināllikuma komentāri. Otrā daļa (IX-XVII nodaļa)

47,75

Autors: Krastiņš Uldis, Liholaja Valentija
Izdevniecība: Tiesu namu aģentūra
Gads: 2019
Lappuses: 560
Vāki: cietie vāki

Apraksts

Grāmatā komentēta Krimināllikuma IX–XVII nodaļa, tas ir, 71.–174.pants. Kopš iepriekšējā izdevuma nākšanas klajā šajās Krimināllikuma nodaļās notikušas vairākas izmaiņas. Krimināllikums arī papildināts arī ar jaunu IX-1 nodaļu, kas skar ar terorismu saistītos noziegumus. Nākusi klāt arī jauna tiesu prakse, judikatūra, teorētiskās nostādnes. Tas viss noteicis nepieciešamību autoriem būtiski papildināt savus iepriekšējos Krimināllikuma komentārus.
Lasītājs atradīs izvērstu informāciju par tādu krimināltiesību normu satura, sastāva pazīmju izpratni un piemērošanu praksē kā atbildība par noziegumiem pret cilvēci, mieru, kara noziegumiem un genocīdu; noziegumi, kas saistīti ar terorismu; noziegumi pret valsti; noziedzīgi nodarījumi pret dabas vidi; noziedzīgi nodarījumi pret personu, kas aptver nonāvēšanu, kaitējuma nodarīšanu veselībai, personas pamattiesību un pamatbrīvību apdraudējumu, noziedzīgus nodarījumus pret personas brīvību, godu un cieņu, noziedzīgus nodarījumus pret tikumību un dzimumnoziegumus, kā arī noziedzīgus nodarījumus pret ģimeni un nepilngadīgajiem. Tāpat grāmatā aplūkoti un ar tiesu praksi ilustrēti daudzi citi krimināltiesību jautājumi.
Līdzās aplūkotajiem jauninājumiem Latvijas krimināltiesību teorijā un praksē autori komentāros izmantojuši un analizējuši arī starptautiskos tiesību aktus.
Jaunā Krimināllikuma komentāru grāmata var būt labs palīgavots studentiem krimināltiesību apguvē, tiesnešiem, advokātiem un citiem praktizējošiem juristiem – krimināltiesību normu piemērošanā. Tāpat ikvienam interesentam tā sniegs padziļinātu ieskatu krimināltiesisko attiecību regulējumā mūsu valstī.

Papildu informācija

Svars 770 g