Riska un krīzes komunikācija

10,64

Autors: Jāko Lehtonens, Ruta Siliņa, Baiba Ābelniece
Izdevniecība: Turība Biznesa Augstskola SIA
Gads: 2011
Lappuses: 198
Vāki: mīkstie vāki

Kategorijas:
Svītru kods: 9789984828589

Apraksts

Biznesa macibu-gramatas Turība Izdevniecība sērijā “Sabiedriskās attiecī-bas” laidusi klajā jaunu grāmatu “Riska un krīzes komunikācija”. Rokasgrāmatas autors ir Juveskiles Universitātes emeritētais profesors un Tamperes Universitātes docents Jāko Lehtonens. Latviešu valodas versijas līdzautores ir Biznesa augstskola Turība lektore Baiba Ābelniece un Rīgas Stradiņa universitātes lektore Ruta Siliņa.

Grā­ma­tā ie­tver­ta in­for­mā­ci­ja par ris­kiem, ar ko jā­sas­ka­ras or­ga­ni­zā­ci­jām: par pa­tē­rē­tā­ju rī­cī­bu ār­kār­tas si­tu­āci­jās; uz­ņē­mu­ma re­pu­tā­ci­jas aiz­sar­gā­ša­nu no ārējās vides veiktajiem uzbrukumiem; pub­li­ci­tā­tes ris­kiem, strā­dā­jot starp­tau­tis­kā vi­dē, un in­ter­ne­tu kā krī­zes ko­mu­ni­kā­ci­jas ka­nā­lu. Grā­ma­tā ie­kļau­ti pie­mē­ri un ie­priekš ne­pub­li­cē­ti pa­do­mi par ris­ku pār­val­dī­bu un ār­kār­tas si­tu­āci­jā vei­ca­ma­jiem pa­sā­ku­miem.

Ja krī­zes si­tu­āci­ja ne­tiek ātr­i un pras­mī­gi va­dī­ta, il­glai­cī­gas tē­la vei­do­ša­nas kam­pa­ņas gai­tā ie­gū­tā uz­ti­ca­mī­ba var tikt sa­grau­ta. Uz­ti­ca­mī­ba, at­klā­tī­ba, go­dī­gums un at­bil­dī­ba ie­ņem ar­vien no­zī­mī­gā­ku lo­mu uz­ņē­mu­ma at­tie­cī­bās ar pa­tē­rē­tā­jiem, īpaš­nie­kiem un me­di­jiem.

Krī­zes ko­mu­ni­kā­ci­ja ir pla­ši ap­rak­stī­ta Rie­tum­ei­ro­pā un Zie­meļ­ame­ri­kā, to­mēr lat­vie­šu va­lo­dā šāds iz­de­vums ir pir­mais. Au­to­ri vie­nu­viet apko­po­ju­ši vi­sā pa­sau­lē zi­nā­mus un spil­gtus pie­mē­rus no Lat­vi­jas un So­mi­jas. Tā­pēc ce­ram, ka tas būs no­de­rīgs ma­te­ri­āls gan stu­den­tiem, gan prak­ti­ķiem .

Papildu informācija

Svars 360 g
Dimensijas 14.5 × 20 cm