Tūrisma mārketings

20,56

Autors: Valters Freijers
Izdevniecība: Turība Biznesa Augstskola SIA
Gads: 2011
Lappuses: 621
Vāki: mīkstie vāki

Kategorijas:
Svītru kods: 9789984828534

Apraksts

"Tūrisma mārketings. Uz tirgu orientēta tūrisma mikroekonomikas un makroekonomikas pārvaldība”.

Grāmatas autors ir pasaulē plaši pazīstams tūrisma un mārketinga speciālists Valters Feijers (Valter Freyer, Vācija) un šīs grāmatas oriģināls jau ir piedzīvojis astoto izdevumu. Tā jau ilgus gadus tūrisma nozares speciālistiem visā pasaulē kalpojusi kā viena no nozīmīgākajām rokasgrāmatām. Izdevumam latviešu valodā līdzautores ir Aija van der Steina (Biznesa augstskola Turība) un Ilze Medne (Latvijas Universitāte).

Šī grā­ma­ta ir bū­tisks pie­ne­sums Lat­vi­jas tū­ris­ma stu­den­tu, uz­ņē­mē­ju un ci­tu in­te­re­sen­tu iz­prat­nes vei­do­ša­nā gan par tū­ris­ma mār­ke­tin­ga te­orē­tis­ka­jiem, gan prak­tis­ka­jiem as­pek­tiem. Sis­te­mā­tis­kums mār­ke­tin­ga pār­val­dī­bas pro­ce­sa iz­klās­tā ļaus grā­ma­tas la­sī­tā­jiem ap­gūt mūs­die­nu mār­ke­tin­ga plā­no­ša­nu un re­ali­zē­ša­nu, sā­kot no ide­jas, tir­gus iz­pē­tes un pie­mē­ro­tā­ko mār­ke­tin­ga stra­tē­ģi­ju no­teik­ša­nai līdz mār­ke­tin­ga pa­sā­ku­mu iz­vē­lei, to īs­te­no­ša­nai un re­zul­tā­tu kon­tro­lei.

Tū­ris­ma mār­ke­tin­gam sa­lī­dzi­nā­ju­mā ar tra­di­ci­onā­la­jām mār­ke­tin­ga te­ori­jām pie­mīt dau­dzas īpat­nī­bas. Ša­jā dar­bā ir at­spoguļoti tū­ris­ma mār­ke­tin­ga pār­val­dī­bas pa­ma­ti da­žā­diem tū­ris­ma uz­ņē­mu­miem (tū­ris­ma ope­ra­to­riem, ce­ļo­ju­mu aģen­tū­rām, tū­ris­ma mīt­nēm) un tū­ris­ma or­ga­ni­zā­ci­jām (tū­ris­ma vie­tu mār­ke­tin­ga pār­val­dī­bas or­ga­ni­zā­ci­jām, tū­ris­ma ap­vie­nī­bām, aso­ci­āci­jām), kas darbojas gan tū­ris­ma mikro­lī­me­nī, gan mak­ro­lī­me­nī. Grā­ma­tā ap­ko­po­tas tū­ris­ma mār­ke­tin­ga te­orē­tis­kās at­zi­ņas.

Plašs un pro­fe­si­onāls ie­skats tū­ris­ma mār­ke­tin­gā. Grā­ma­ta pa­re­dzē­ta tū­ris­ma uz­ņē­mēj­dar­bī­bas stu­den­tiem un no­za­res pēt­nie­kiem. Grā­ma­tā at­ro­da­mie pa­do­mi mār­ke­tin­ga kon­cep­ci­ju iz­strā­dē no­de­rēs gan tū­ris­ma prak­ti­ķiem, gan ci­tu no­za­ru spe­ci­ālis­tiem.

Papildu informācija

Svars 800 g
Dimensijas 16.5 × 24 cm