Vilhelms Ķuze. Šokolādes karalis

12,40

Autors: Baiba Pazāne
Izdevniecība: Turība Biznesa Augstskola SIA
Gads: 2014
Lappuses: 234
Vāki: cietie vāki

Kategorija:
Svītru kods: 9789984828879

Apraksts

Līdz ar 2014. gadu Biznesa macibu-gramatas Turība Izdevniecība uzrunā Latvijas lasītājus ar jaunu, vēsturisku, patriotisku un personisko iniciatīvu un uzņēmējdarbības garu popularizējošu grāmatu sēriju „Uz zaļa zara”. Sērijā iekļauti stāsti par veiksmīgākajiem Latvijas uzņēmējiem, kuriem nav bijušas svešas arī mecenātisma tradīcijas, ar mērķi iedvesmot mūsu cilvēkus ticībai Latvijas attīstībai un Latvijas nākotnei.

Sērijas izveidi rosināja mūsu 2013. gadā izdotā grāmata „No trešās pasaules valsts uz pirmo. Singapūras stāsts”, kurā bijušais Singapūras premjerministrs dalās savā pieredzē, kā DOMĀT un VADĪT valsti, orientējoties uz valsts labklājības celšanu.
Arī Latvijas vēsturē ir bijusi pieredze, kurā vērts ieklausīties, veidojot nākotni. Bet vai visi, īpaši jaunieši, par šiem cilvēkiem ko zina? Jā, zina vārdus un uzvārdus, zina jomas, kurās šie cilvēki ir darbojušies. Bet, vai zina, kā viņi to darījuši, ar kādām grūtībām sastapušies, kādus mērķus sev sprauduši, kā vārdā darbojušies? Kāda bijusi viņu saikne ar valsti un vēlme celt tās labklājību?

Šobrīd iznākušas jau pirmās divas grāmatas – par Vilhelmu Ķuzi un Šteinhaueru dzimtu, savukārt jūnija vidū būs jau trešā – par Kristapu Morbrgu. Pārējās grāmatas šobrīd ir sagatavošanas procesā.

Ša­jā sē­ri­jā iz­do­tais pir­mais Lat­vi­jas veik­smes stāsts ir par Vilhelmu Ķu­zi – Lat­vi­jas na­ci­onā­lās sal­du­mu rūp­nie­cī­bas pamatli­cē­ju, vie­nu no veik­smī­gā­ka­jiem Lat­vi­jas uzņēmējiem arī pa­sau­les ekspor­ta tir­gos.
Par “šo­ko­lā­des un kon­fek­šu ka­ra­li” kro­nē­tais lat­vie­šu rūpnieks bi­ja viens no sa­bied­rī­bā mī­lē­tā­ka­jiem uzņēmējiem. Vi­ņa vār­du zinā­ja ik­viens – gan liels, gan mazs, gan vienkāršie cil­vē­ki, gan sabied­rī­bas eli­te. Mar­ka “V. Ķuze” kļuva par vis­as Lat­vi­jas lep­nu­mu, kas ar spo­žu­mu spē­ja prezen­tēt paš­mā­ju ra­žo­ju­mus tā­lu, tālu pla­ša­jā pasau­lē. "Mans uz­de­vums nav pil­dīt sa­vu ka­ba­tu un iedzīvo­ties, bet gan no­stā­dīt šo fab­ri­ku priekš­zī­mī­gi Lat­vi­jai par go­du, lai šī fab­ri­ka bū­tu zieds Lat­vi­jas vai­ņa­gā,” bi­ja teicis pats rūpnieks. Viņš iedzi­ļi­nā­jās katrā lie­tā, cen­šoties to iz­prast pa­šos tās pama­tos. Tā­pēc nav brī­nums, ka vi­ņam pa­de­vās viss, ko uzsā­ka. Uz­ņē­mu­ma pa­nā­ku­mu ga­rants bi­ja pa­rei­za va­dī­ba, liet­pra­tī­gi dar­bi­nie­ki, mo­der­nas tehnoloģijas, automa­ti­zē­ta ra­žo­ša­na, kā arī  iz­smal­ci­nā­ta rek­lā­ma.
Fab­ri­kas tel­pās ta­pa aug­stā­kās kva­li­tā­tes šo­ko­lā­de, speciālās iekārtas no cu­ku­ra ma­sas izgatavo­ja mai­gi sa­tī­na krā­sās vi­zu­ļo­jo­šas “zī­da kon­fek­tes” vai smal­kus, ar aug­ļu ievā­rī­ju­mu pildī­tos “spil­ven­ti­ņus”. Bez tam tika ražoti arī dažnedažādu veidu cepumi un biskvīti, vafeles un piparkūkas, kafija un kakao, visbeidzot ievārījums. Viss ražojumu klāsts, gaumīgi iepakots krāsainos papīrīšos, izdekorētās kastītēs un spainīšos, turpināja ceļu pie galvenā sava kritiķa, izcilās garšas baudītāja – pircēja.

Papildus informācija

Svars440 g
Dimensijas14 × 20.5 cm